Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders – 7-2-2019

Het bestuur van de SNVM vindt en vond de bescherming van uw persoonsgegevens en privacy belangrijk.

In deze privacyverklaring wil het bestuur transparant informatie geven over welke gegevens verzamelend worden en hoe daarmee wordt omgegaan. Het redelijkerwijs verwachtbare wordt gedaan om uw privacy te waarborgen. De SNVM houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent dat:

 • uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in ons privacy beleid; 
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden; 
 • om uw uitdrukkelijke toestemming wordt gevraagd als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en niet voordat een verwerkersovereenkomst is opgesteld of voor deze gegevensverstrekking een wettelijke verplichting geldt; 
 • de SNVM op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze zal respecteren.

Als SNVM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hierover heeft, kunt u contact opnemen met de secretaris via: secretaris@snvm.eu

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de SNVM verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • een sluitende (deelnemers-)administratie en daaraan gekoppelde financiële administratie;
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door de SNVM; 
 • het versturen van informatie, nieuwsbrieven en uitnodigingen (na toestemming betrokkene);
 • invulling geven aan het statutaire doel van vergroten en bestendigen van erkenning en waardering (E&W) voor veteranen en het opbouwen van een historisch beeld door: journalistieke uitingen, beeldverslag en foto’s van evenementen op de internet en in artikelen.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslaan en verwerken:

 • persoonlijke identiteitsgegevens : naam, adres, telefoonnummer, e-mail 
 • persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum
 • overige gegevens : bankrekening, militaire registratienummers
 • overige gegevens : merk en type motor, kenteken, waarschuwingsgegevens

De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor die zijn verstrekt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derden verstrekken. Dit doen wij slechts indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.De SNVM verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden zonder dat een verwerkersovereenkomst is afgesloten. In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt over de omgang met uw persoonsgegevens (o.a. beveiliging, vernietiging).

De SNVM maakt o.a. gebruik van derden voor:

 • de controle van de veteranenstatus (Veteraneninstituut);
 • toegang tot (militaire) terreinen/complexen/installaties (o.a. Defensie, NLVD);
 • het verzorgen en versturen van de inschrijving voor een evenement.

Een uitzondering op bovenstaande is als hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of u uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming hiervoor heeft verleend. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan.

Bewaartermijn
De SNVM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De financiële administratie, waaraan gekoppeld de ledenadministratie, wordt conform de fiscale regelgeving 7 jaar bewaard. De verdere termijnen staan beschreven in het privacy beleid van de SNVM.

Cookies
Als u onze website bezoekt, kunnen cookies en andere gelijkaardige technologieën gebruikt worden met het oog op een betere, snellere en veiligere informatieverwerking.

Beveiliging van de gegevens
Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige toegang:

 • alle personen die namens de SNVM van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Computersystemen zijn uitsluitend toegankelijk met een gebruikersnaam en wachtwoord; 
 • Er wordt gebruik gemaakt van pseudonimiseren en/of encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • er worden back-ups gemaakt van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • een ieder is geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe u contact met ons kunt opnemen. (U kunt ook contact opnemen via de contactpagina van onze website www.veteranenmotorrijders.nl). Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Dergelijke bezwaren kunnen leiden tot uitsluiting van deelname aan onze evenementen.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring
De SNVM kan deze privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacyverklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.