Auteursarchief: Veteranen

Reglement NLVD-rit

Reglement NLVD-rit van de Stichting Nederlandse Veteranenmotorrit.

Jaarlijks organiseert de Stichting Nederlandse  (SNVM) een tweedaagse motorrit met als einddoel het bezoek aan de manifestatie op het Malieveld tijdens de Nederlandse Veteranendag. Een delegatie van 25 motorrijders neemt daar dan deel aan het defilé; de overige motoren vormen een onderdeel van een ‘static show’. Deze rit wordt verder geciteerd als ‘NLVD-Rit’

Doel van de rit is op sympathieke wijze ‘het veteraan zijn’ onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Tijdens deze jaarlijkse motorrit doorkruisen veteranen motorrijders via meerdere routes het land en doen daarbij scholen, verzorgingshuizen, herdenkingsplaatsen, veteranen-ontmoetingscentra of veteranencafé ’s aan om zo contact te maken met het publiek. Ook bezoeken zij gedenkplaatsen om stil te staan bij veteranen die gesneuveld of gewond zijn geraakt bij de uitoefening van hun taak. 

Deelname aan deze motortoertocht is alleen mogelijk voor veteranen die bestuurder zijn van een motorrijwiel met of zonder zijspan. Veteranen zijn zij die voldoen aan de omschrijving zoals die is opgenomen in de Veteranenwet van 11 februari 2012. Deze omschrijving luidt:

veteraan: de militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht, dan wel van het Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger, alsmede degene die behoorde tot het vaarplichtig koopvaardijpersoneel, die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden danwel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van Onze Minister is aangewezen.

De deelnemer aan de NLVD-rit verklaart veteraan te zijn volgens de Veteranenwet van 11 februari 2012, zoals hierboven omschreven en staat de organisatie van de SNVM toe om zijn/haar gegevens voor te leggen aan het Veteranen Instituut ter toetsing om de veteranenstatus vast te stellen. Het niet voldoen aan deze eis of een negatieve uitslag van deze toetsing leidt tot uitsluiting van deelname aan de NLVD-rit zonder restitutie van eventueel betaalde deelnamegelden.

Deelnemer gaat er mee akkoord dat de door hem verstrekte gegevens zoals naam, militair registratienummer/marinenummer en kenteken van zijn motorrijwiel ten behoeven van toegangscontrole door de SNVM wordt gedeeld met commandanten van kazernecomplexen welke tijdens de rit zullen worden bezocht. Dit zelfde geldt voor het delen van deze informatie met de organisaties van de NLVD-dag op het Malieveld in Den Haag. Na deelname aan de NLVD-rit zullen deze gegevens worden vernietigd.

Deelnemer verklaart onvoorwaardelijk aan beide dagen van het evenement deel te nemen inclusief het avondprogramma op de overnachtingsplaats, evenals aan alle plechtigheden die  tijdens het evenement plaatsvinden en garandeert zijn aanwezigheid op het Malieveld tot het einde van het evenement.

Deelnemer schrijft in op individuele basis en kan zich tijdens de motorrit laten vergezellen door zijn/haar partner, ouder of kind als duopassagier. Deze persoon dient ook ingeschreven te worden, wordt gezien als deelnemer en gaat akkoord met de voorwaarden die voor deelnemers gelden.

De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan de motor, bagage, kleding of persoonlijk letsel welke is ontstaan door deelname aan deze tweedaagse motorrit. Deelnemer is persoonlijk verantwoordelijk voor door hem/haar veroorzaakte schade of ongeval of voor overtredingen van wettelijke (verkeers-)voorschriften en zal de organisatie daarvoor vrijwaren. Deelname geschiedt op eigen risico en verantwoording. De deelnemer vrijwaart de SNVM voor enige aansprakelijkheid van derden i.v.m. door de deelnemer veroorzaakte schade. Betreffende eventuele schade zal ook  geen beroep worden gedaan op gerechtelijke instanties door deelnemer jegens SNVM. 

Tijdens de ritten zijn de routecoördinatoren van de SNVM belast met de veilige uitvoering van de rit. Aanwijzingen van de routecoördinatoren en diens helpers dient men op te volgen. Routecoördinatoren zullen voor aanvang van de rit de deelnemers voorzien van een routeboek met de voor deze route geldende aanwijzingen. Deelnemers worden geacht deze aanwijzingen vooraf te lezen en op te volgen.

Deelname aan het defilé geschiedt uitsluitend in het gevechtstenue/boordtenue van de eenheid waaronder men als veteraan heeft gediend. Er wordt dus gereden in militair GVT of een voor de marine vergelijkbaar boordtenue, waarbij tijdens het defilé de motorhelm vervangen wordt door een baret. Andere tenuen zijn niet toegestaan.

Tijdens de rit van de verzamelplaats in de regio Den Haag naar het Malieveld, op het Malieveld en tijdens het defilé, mogen motoren slechts getooid zijn met de vlag van de Nederlandse Landelijke Veteranendag, de vlag van het Veteranen Instituut en/of de Nederlandse vlag. Clubvaantjes en eventuele clubvlaggen dienen voor dit deel van de rit verwijderd te worden en te blijven. Dit om te benadrukken dat dit een rit is waaraan motorrijders overeenkomstig de statuten van de Stichting Nederlandse Veteranenmotorrijders als individuele veteraan deelnemen.

De deelnemer verklaart door invulling van het digitale inschrijfformulier kennis genomen te hebben van de inhoud van dit reglement, daarmee akkoord te gaan en zich aan de gestelde regels en verdere aanwijzingen te houden tijdens de tweedaagse motorrit.

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting Nederlandse Veteranenmotorrijders. Deze beslissing is bindend.

Badges

Artikel Prijs Bestelcode
Badge SNVM € 10,00 100
Badge openingsrit € 10,00 101
Badge NLVDrit (nieuw) € 10,00 112
Badge vredesrit € 10,00 102
Badge snertrit € 10,00 103

 

 • Jaartal 2012                     € 3,50       104
 • Jaartal 2013                     € 3,50       105
 • Jaartal 2014                     € 3,50       106
 • Jaartal 2015                     € 3,50       107
 • Jaartal 2016                     € 3,50       108
 • Jaartal 2017                     € 3,50       109
 • Jaartal 2018                     € 3,50       110
 • Jaartal 2019                     € 3,50       111
 • Jaartal 2020                     € 3,50       113
 • Jaartal 2022                     € 3,50       114
 • Jaartal 2023                     € 4,00       115
 • Jaartal 2024                     € 4,00       116